IN_LOCO (IT 02/2013)


Coreografía: Gaetano Badalamenti


Coreografía/Interpretación: Marta Gálvez Moncasi

in_loco_01

IN_LOCO és la segona part d’una investigació per un projecte anomenat ‘Terra de ningú’ va començar el setembre passat a Holanda amb un treball de residència del duet A2_ANIMALS La idea d’In_loco (del llatí, que significa literalment ‘en el lloc’) explora l’aspecte que estava reflexionant sobre la nostra condició contemporània com a éssers humans connectats amb el lloc i l’espai. L’objectiu de la investigació és desenvolupar una fisicalitat específica i una imatge de com el sentit del lloc està relacionat amb la nostra experiència diària.

Com d’important és la necessitat de pertànyer a un lloc?

Quines són les conseqüències de l’identitat del lloc?

Quan la paraula lloc es relaciona en la nostra consciència a un estat social?

La inspiració va venir de la facilitat que tenim avui en dia per viatjar pel món, instal·lar-nos en altres ciutats i viure diferents vides durant un temps determinat. La paraula lloc obra a la meva imaginació un munt d’imatges, no només referides a un significat conceptual, però sobretot a una exploració física del cos humà. El cos humà en si és un lloc ple de sensacions, emocions i possibilitats.

Projecte en procés…

 

IN_LOCO is the second part of a research for a project called ‘Nowhere Land’ started the past september in Holland with a residency work of the duet A2_ANIMALS The idea for In_loco (from latin which literally means ‘in place’) explores the aspect which I was reflecting on about our contemporary condition as human beings connected to place and space. The aim of the research is to develop a specific physicality and image of how the meaning of place is related to our daily experience.

How important is the necessity to belong to a place?

What are the consequences of a place identity?

How much the word place is related in our consciousness to a social status?

The inspiration came from our facility daily days to travel around the world, to settle in different cities and to live different lifes during one life-time experience. The word place opened to my imagination a tons of images not only referred to a conceptual meaning but mostly to a real physical exploration of the body. The human body itself is a place full of sensations, emotions and possibilities.  

 Work in progress…

in_loco_00  

 

 Els comentaris estan tancats.